دانشجویان افغانی دانشگاه پیام نور شیراز
 
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ توسط صبغت الله اشوری |

آدرس

اداره نفوس کابل: کارته پروان

قضایایه دولت: شش درک (آدرس قدیمی پل مامور خان)

وزارت خارجه: ده افغانان مقابل گل بهارسنتر

دارالترجمه:1- کنار اداره نفوس کابل (دراینجابعضی از آنهامهرداروالوکاله ندارد برای زدن مهرباید به آریانا سنتربروید) 2- سرچهارراهی که وزارت خارجه قرار دارد سمت چپ (مهر داروالوکاله هم دارد)

اسلایدر